Chinese Pinyin 拼音, Zhuyin 注音, IPA Comparison

By Xah Lee. Date: . Last updated: .

Bopomofo (aka Zhuyin) is a set of symbols to indicate Chinese character pronunciation. It is used mostly in Taiwan. It was invented in 1912. It is very similar to Pinyin. Basically, symbols in each corresponds to the other.

Bopomofo vs. Pinyin Initials
BopomofoPinyinExample
b八 (ㄅㄚ, bā)
p杷 (ㄆㄚˊ, pá)
m馬 (ㄇㄚˇ, mǎ)
f法 (ㄈㄚˇ, fǎ)
d地 (ㄉㄧˋ, dì)
t提 (ㄊㄧˊ, tí)
n你 (ㄋㄧˇ, nǐ)
l利 (ㄌㄧˋ, lì)
g告 (ㄍㄠˋ, gào)
k考 (ㄎㄠˇ, kǎo)
h好 (ㄏㄠˇ, hǎo)
j叫 (ㄐㄧㄠˋ, jiào)
q巧 (ㄑㄧㄠˇ, qiǎo)
x小 (ㄒㄧㄠˇ, xiǎo)
zhi 〖zh〗主 (ㄓㄨˇ, zhǔ)
chi 〖ch〗出 (ㄔㄨ, chū)
shi 〖sh〗束 (ㄕㄨˋ, shù)
ri 〖r〗入 (ㄖㄨˋ, rù)
zi 〖z〗在 (ㄗㄞˋ, zài)
ci 〖c〗才 (ㄘㄞˊ, cái)
si 〖s〗塞 (ㄙㄞ, sāi)
Finals
BopomofoPinyinExample(Bopomofo, Hanyu)
a大 (ㄉㄚˋ, dà)
o多 (ㄉㄨㄛ, duō)
e得 (ㄉㄜˊ, dé)
ê爹 (ㄉㄧㄝ, diē)
ai晒 (ㄕㄞˋ, shài)
ei誰 (ㄕㄟˊ, shéi)
ao少 (ㄕㄠˇ, shǎo)
ou收 (ㄕㄡ, shōu)
an山 (ㄕㄢ, shān)
en申 (ㄕㄣ, shēn)
ang上 (ㄕㄤˋ, shàng)
eng生 (ㄕㄥ, shēng)
er而 (ㄦˊ, ér)
yi 〖i〗逆 (ㄋㄧˋ, nì)
yin 〖in〗音 (ㄧㄣ, yīn)
ying 〖ing〗英 (ㄧㄥ, yīng)
wu 〖u〗努 (ㄋㄨˇ, nǔ)
wen 〖un〗文 (ㄨㄣˊ, wén)
weng 〖ong〗翁 (ㄨㄥ, wēng)
yu 〖u, ü〗女 (ㄋㄩˇ, nǚ)
yun 〖un〗韻 (ㄩㄣˋ, yūn)
yong 〖iong〗永 (ㄩㄥˇ, yǒng)

〖〗represents the form used in combination with other letters.

Bopomofo, Pinyin, IPA Comparisons

Vowels a, e, o, i
IPAɑɔɤɛɑʊɤʊanənɑŋɤŋɑɻʊŋiiɤʊiɛnin
Pinyinaoeeaieiaoouanenangengerongyiyeyouyanyinying
Zhuyinㄨㄥㄧㄝㄧㄡㄧㄢㄧㄣㄧㄥ
example
Vowels u, y
IPAuueɪuaɪuanuənuɤŋyyɛnyniʊŋ
Pinyinwuwoweiwaiwanwenwengyuyueyuanyunyong
Zhuyinㄨㄛㄨㄟㄨㄞㄨㄢㄨㄣㄨㄥㄩㄝㄩㄢㄩㄣㄩㄥ
example
Non-sibilant consonants
IPApmfɤŋtioutueinylykɤɻ
Pinyinbpmfengdiuduitgerkhe
Zhuyinㄈㄥㄉㄧㄡㄉㄨㄟㄋㄩㄌㄩㄍㄜㄦㄏㄜ
example歌儿
Sibilant consonants
IPAtɕiɛntɕiʊŋtɕʰinɕyɛnʈʂɤʈʂɨʈʂʰɤʈʂʰɨʂɤʂɨʐɤʐɨtsɤtsuɔtsɨtsʰɤtsʰɨ
Pinyinjianjiongqinxuanzhezhichechisheshirerizezuozicecisesi
Zhuyinㄐㄧㄢㄐㄩㄥㄑㄧㄣㄒㄩㄢㄓㄜㄔㄜㄕㄜㄖㄜㄗㄜㄗㄨㄛㄘㄜㄙㄜ
example
Tones
Tones IPAma˥˥ma˧˥ma˨˩˦ma˥˩ma
Pinyinma
Zhuyinㄇㄚㄇㄚˊㄇㄚˇㄇㄚˋㄇㄚ・
example (traditional/simplfied)媽/妈麻/麻馬/马罵/骂嗎/吗
standard taiwanese keyboard layout
Upper right Zhuyin 注音符號. Lower left: Cangjie 倉頡輸入法. Lower right: Dayi 大易 (image source)