Etymology of Shot, Screenshot

By Xah Lee. Date: .
etymology of shot 2020-01-10 kwzm9
[etymology of shot https://www.etymonline.com/word/shot]

[etymology of screenshot https://www.etymonline.com/word/screenshot]

wordy english